Polityka Prywatności

§ 1 [Postanowienia wstępne]
 1. Administrator szanuje prywatność Użytkowników, w szczególności chroniąc informacje o Użytkownikach, a także stosując odpowiednie zasady związane z przetwarzaniem oraz udostępnianiem tych informacji na zasadach określonych w niniejszym dokumencie – zwanym „Polityka prywatności”.
 2. Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje dotyczące Użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystającymi z serwisu Butik Olivia działającego pod domeną https://butikolivia.pl (dalej „Serwis”) podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić na podstawie tych danych (bezpośrednio lub pośrednio). Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
§ 2 [Administrator]
 1. Administratorem jest firma FASHION ONLINE PAULINA JEŻYK, DAWID SMOLAREK S.C. 62-800 Kalisz, ul. Ignacego Paderewskiego nr. 27, posiadająca nr NIP 6182180607, nr REGON 382454430.
 2. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi oraz do ochrony ich prywatności zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
§ 3 [Zakres przetwarzania danych i informacji]
 1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług. Podanie danych osobowych lub innych informacji przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, przy czym nie podanie określonych danych lub informacji może spowodować odmowę świadczenia określonych usług, lub brak możliwości wykonania określonych operacji w Serwisie.
 2. Oprócz danych osobowych Użytkowników Administrator może przetwarzać także informacje obejmujące jedynie adresy e-mail, które zostały mu udostępnione przez Użytkownika.
 3. W zależności od tego czy Użytkownik korzysta z Serwisu po dokonaniu założenia konta czy bez zakładania konta, dane przetwarzane przez Administratora obejmują:
  1. imię i nazwisko lub nazwa,
  2. adres e-mail,
  3. nr telefonu kontaktowego.
  4. adres wysyłki
 4. Dane gromadzone są w celu wykonania określonych usług zgodnie z postanowieniami właściwych regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie w jakim są one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub usługi.
 5. Dane osobowe Użytkownika może on zmieniać w każdej chwili, a także usunąć zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 2 Polityki prywatności.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Serwisie oraz po zapoznaniu się z zasadami Polityki prywatności i stosownych regulaminów określających zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Administrator może przetwarzać także udostępniony mu przez Użytkownika lub osoby trzecie adres e-mail. Przetwarzanie informacji obejmującej jedynie adresu e-mail bez żadnych innych danych może nastąpić także bez zgody użytkownika adresu e-mail, jeżeli adres ten nie stanowi danych osobowych w tym jest adresem przedsiębiorcy lub instytucji. Adres e-mail może być usunięty w każdej chwili zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 4 Polityki prywatności.
 8. Wszelkie dane osobowe uzyskane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Zapis ten nie dotyczy gromadzenia danych podstawowych, które nie muszą być szyfrowane.
 9. Administrator gromadzi dane o nr IP komputera dla celów statystycznych
 10. Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofniecia zgody przez użytkownika.
 11. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
§ 4 [Pliki Cookie]
 1. Korzystanie z Serwisu powoduje zapisanie na urządzeniu Użytkownika niewielkich plików tekstowych (tzw. „cookies”). Dzięki tym plikom Administrator może określić, czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis, albo jego elementy.
 2. Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.
 3. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 5. Pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików coockies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.
§ 5 [Zabezpieczenie danych i informacji]
 1. Administrator przetwarzając dane osobowe lub informacje nie stanowiące danych osobowych stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem ich zabezpieczenia a w szczególności te, które są wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).
 2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach Administratora zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Wszelkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych mają nadane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji upoważnienie oraz są odpowiednio przeszkolone.
 4. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić jedynie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
§ 6 [Udostępnienie danych oraz przesyłanie Informacji handlowych]
 1. Informacją handlową (dalej „Informacja handlowa”) jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 2. Administrator bez zgody Użytkownika nie udostępnia dotyczących go danych innym podmiotom. Udostępnienie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach i w celu w nich określonych.
 3. Zgoda Użytkownika na przekazanie danych następuje poprzez oświadczenie złożone w Serwisie w formie elektronicznej:
  1. zaznaczenie określonej opcji w Serwisie w przypadku Użytkowników nie posiadających konta, które może stanowić także odpowiedź pozytywną Użytkownika na pytanie – „czy jesteś zainteresowany określoną usługa / produktem?” wraz ze wskazaniem usługi i produktu;
  2. zaakceptowanie treści regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku Użytkowników posiadających założone konto, zgodnie z którym Administrator uprawniony jest do przekazywania określonych danych Użytkownika do innych podmiotów.
 4. Dane lub informacje Użytkownika określone w ust. 1 pkt. 1 dotyczą jedynie przekazania danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem umożliwiające z nim kontakt w celu zaprezentowania oferty partnera obejmujących jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu. Przekazanie innych danych lub informacji wymaga przekazania Użytkownikowi szczegółowych informacji o zakresie i celu ich przekazania, a także ich odbiorcach.
 5. Użytkownik wyrażający zgodę zgodnie z ust. 3 może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o przekazanych danych i informacjach, odbiorcach tych danych i informacji oraz celu, w jakim zostały przekazane.
 6. Przesyłanie Użytkownikowi Informacji handlowej przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie takich informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Zgoda Użytkownika nie jest wymagana jeżeli Użytkownik nie jest osobom fizyczną a także w przypadku, gdy Administrator uzyskał adres e-mail jako adres należący do przedsiębiorcy lub instytucji i adres ten nie stanowi danych osobowych, a administrator nie dysponuje żadnymi innymi danymi Użytkownika.
 7. Niezamówioną informacją handlową jest taka informacja, którą można uznać za Informacje handlową, która została przesłana przez Administratora na adres e-mail Użytkownika będącego osobą fizyczną, jeżeli ten Użytkownik jako osoba fizyczna będący odbiorcą takiej Informacji handlowej nie wyraził bezpośrednio lub pośrednio zgody na jej otrzymywanie, w szczególności nie udostępnił w tym celu identyfikującego go adresu e-mail.
 8. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyny skorzystać z funkcji udostępnionej przez Administratora do cofnięcia zgody na przesyłanie Administratora informacji handlowych na jego adres e-mail oraz na przekazywanie danych i informacji do podmiotów, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych odpowiednich umów. Jeżeli Użytkownik nie skorzystał lub nie mógł skorzystać z funkcji cofnięcia zgody, winien przesłać wiadomość z adresu e-mail, który został zarejestrowany przez Administratora e-mail: biuro@legalus.pl.
§ 7 [Prawa osób, których dane lub informacje są przetwarzane]
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do uzyskania od Administratora informacji w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym prawo do:
  1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
  2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  6. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
 2. Administrator zarejestrowanemu Użytkownikowi, po zalogowaniu się do Serwisu umożliwia przeglądanie dotyczących go danych, uaktualniania albo poprawiania lub ich usuwania. Dostęp do danych wymaga zalogowania z użyciem indywidualnego loginu i hasła Użytkownika. Usunięcie danych zarejestrowanego Użytkownika może nastąpić jedynie poprzez zalogowanie do Systemu i usunięcie danych lub przesłanie żądania w formie pisemnej na adres Administratora, po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika. W razie utraty hasła do logowania, Użytkownikowi może być wygenerowane nowe hasło przez System za pomocą funkcji – przypominania hasła. Administrator nie przechowuje haseł Użytkownika i nie ma do nich dostępu.
 3. W razie wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika co do przetwarzania dotyczących danych osobowych, Administrator może pozostawić w zbiorze dane osobowe Użytkownika (imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres) wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 4. Każda wiadomość przesłana w formie elektronicznej (e-mail) zawiera link do Polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej Administratora, a także link prowadzący umożliwiający automatyczne wysłanie żądania usunięcia adresu e-mail ze zbioru danych Administratora. Po kliknięciu na link z żądaniem usunięcia danych przez osobę, której adres e-mail jest przetwarzany przez Administratora, następuje automatyczne usunięcie adresu e-mail z bazy danych.
 5. W przypadku gdyby Użytkownik uznał powyższe zasady za niewystarczające w każdej chwili może zwrócić się na piśmie do Administratora, celem uzyskania wyjaśnień, informacji lub skorzystania z przysługującego mu prawa.
§ 8 [Zmiana polityki]
 1. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora w formie elektronicznej zawiera odpowiedni regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kup z Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) FASHION ONLINE PAULINA JEŻYK, DAWID SMOLAREK S.C. 62-800 Kalisz, ul. Ignacego Paderewskiego nr. 27, posiadająca nr NIP 6182180607, nr REGON 382454430 (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej
butikolivia.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FASHION ONLINE PAULINA JEŻYK, DAWID SMOLAREK S.C. 62-800 Kalisz, ul. Ignacego Paderewskiego nr. 27, posiadająca nr NIP 6182180607, nr REGON 382454430; dane kontaktowe – numer telefonu:
+48 505 070 982, adres e-mail: biuro@butikolivia.pl.

2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) Imię i nazwisko lub nazwa, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.adres wysyłki
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: wiadomości e-mail z informacjami o promocjach oraz dostępnych rabatach.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

a) Do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.